جزئیات نویسندگان

آذغاني, محمودرضا, استاديار، گروه بيومکانيک، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز، ايران

  • ویژه نامه توانبخشی :1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تغییر پوسچر لگن در وضعیت ایستاده و تاثیرآن بر شاخص‌های اولتراسونیک کنترل ادرار در دوگروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری
    چکیده  PDF