جزئیات نویسندگان

آذغاني, محمود رضا, استاديار، گروه بيومکانيک، دانشكده مكانيك، دانشگاه سهند، تبريز، ايران