جزئیات نویسندگان

کمالی, محمد, دانشيار، مركز تحقيقات توانبخشي، گروه مدیریت توانبخشي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران