جزئیات نویسندگان

کمالي, محمد, عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران., ایران

  • دوره 6، شماره 1: 1389 - مقاله پژوهشی اصيل
    مشاهدات اولیه مقایسه تأثير جملات ساده و پيچيده بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان 6-4 ساله در تکلیف تقلید جملات
    چکیده  PDF  XML