جزئیات نویسندگان

کمالي, محمد, دکتراي تخصصي آموزش بهداشت ، دانشيار دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران, ایران

  • دوره 10، شماره 2: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي همبستگي بين آزمون هاي کفایت حرکتی بروینینکز ازرتسکی و مقیاس رشدی - حرکتی پی بادی درارزيابي مهارتهاي حركتي كودكان آموزش پذير مبتلا به ناتواني هوشي
    چکیده  PDF