جزئیات نویسندگان

کمالي, محمد, دکتراي بهداشت، استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    تهیه و تعیین پایایی و روایی فهرستی از واژگان زبان فارسی برای دستگاه SNORS
    چکیده  PDF  XML