جزئیات نویسندگان

کمالي, محمد, دکتراي آموزش بهداشت، دانشيار، مرکز تحقيقات توان‌ بخشي،دانشکده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران،تهران، ايران, ایران

  • دوره 10، شماره 2: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی پایایی آزمون ـ بازآزمون و بین آزمونگران تست عملکرد دست جبسون تیلور در کودکان فلج مغزی
    چکیده  PDF