جزئیات نویسندگان

کمالي, محمد, دانشيار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 1: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر مدیریت جامع کیفیت (FOCUS PDCA) بر عملکرد بخش کاردرمانی دانشکده توان‌بخشی شیراز
    چکیده  PDF  XML