جزئیات نویسندگان

کمالي, محمد, دانشيار، مرکز تحقيقات توانبخشي، گروه آموزشي مديريت توانبخشي، دانشکدة علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران, ایران

  • دوره 10، شماره 3: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    عناصر درونی و عوامل بیرونی موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان فیزیوتراپی: مطالعه کیفی
    چکیده  PDF