جزئیات نویسندگان

مهرآور, محمد, کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی- اسکلتی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران