جزئیات نویسندگان

مشهدي, محمد, كارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران