جزئیات نویسندگان

عاشوری, محمد, دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه ادراک شنیداری کودکان کاشت حلزون شده، دارای سمعک و کودکان با شنوایی طبیعی
    چکیده  PDF  XML