جزئیات نویسندگان

عاشوري, محمد, دانشجوي دکتري، گروه روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن، رودهن، ايران

  • دوره 8، شماره 6: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر آموزش مهارت‌هاي زندگي بر مهارت‌هاي شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش‌آموزان با اختلال رياضي
    چکیده  PDF  XML