جزئیات نویسندگان

مرادي, محمدرضا, کارشناس ارشد روان‌شناسي و آموزش کودکان با نيازهاي خاص، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 5: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه روش‌های متفاوت ارایه برنامه‌هاي تلويزيوني بر زبان دريافتی ناشنوايان 15 تا 25 ساله شهر اصفهان
    چکیده  PDF  XML