جزئیات نویسندگان

مرادي, محمدرضا, استاديار، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهركرد، شهرکرد، ایران

  • دوره 11، شماره 2: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    تاثیر دو روش تمرینات اصلاحی سنتی و تمرینات اصلاحی آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM) بر اصلاح عارضه لوردوزکمری دانشجویان دختر
    چکیده  PDF