جزئیات نویسندگان

مرآثي, محمدرضا, استاديار، گروه آمار، دانشکده علوم تغذيه و آمار، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران