جزئیات نویسندگان

مدرس سبزواري, محمدحسن, كارشناس ارشد، گروه بيومكانيك ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران

  • دوره 11، شماره 2: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر پنجه ساچ و داینامیک بر متغیرهای کینتیکی جذب شوک، نیروی برآیند عکس‌العمل زمین و ایمپالس عمودی در فاز استانس دویدن افراد قطع عضو یک‌طرفه ترانس‌تیبیال
    چکیده  PDF