جزئیات نویسندگان

کريمي, محمدتقي, دكتراي تخصصي بيومكانيك، استادياردانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  • ویژه نامه ورزشی: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه ي شدت درد،سطح ناتواني عملكردي،پاسخ هاي ترس-اجتناب از حركت و ميزان فعاليت هاي تفريحي در دو گروه از بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غير اختصاصي.
    چکیده  PDF