جزئیات نویسندگان

کريمي, محمدتقي, استاديار دانشکده توان‌بخشي، گروه ارتز و پروتز، مركز تحقيقات اسکلتي - عضلاني ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران, ایران

  • ویژه نامه توانبخشی :1392 - گزارش مورد
    تحلیل تغییرات طول و نیروی تولیدی برخی از عضلات تنه در یک بیمار مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک هنگام راه رفتن با ارتز میلواکی با استفاده از نرم افزار -Open-simm پژوهش موردی
    چکیده  PDF