جزئیات نویسندگان

کيهاني, محمد رضا, عضو هيأت علمي گروه آمار، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران, ایران

  • دوره 4، شماره 2: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    ساخت متن فارسی برای ارزیابی صوت بزرگسالان و تعیین پایایی و روایی آن در اندازه‌گیری بسامد پایه و شدت گفتار
    چکیده  PDF  XML