جزئیات نویسندگان

معتمد, محمد رضا, کارشناس ارشد صنايع، سالن توليد تندر 90 کارخانه ايران خودرو، تهران, ایران