جزئیات نویسندگان

محمودخاني, محمد رضا, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران