جزئیات نویسندگان

کريمي, محمد تقي, دکتراي ارتوپدي فني، استاديار، گروه ارتوپدي فني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي، اصفهان