جزئیات نویسندگان

کريمي, محمد تقي, دکتراي ارتزو پروتز، مرکز تحقيقات ماسکلواسکلتال، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران