جزئیات نویسندگان

کريمي, محمد تقي, استاديار، گروه ارتوز و پروتز، مرکزتحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران