جزئیات نویسندگان

مردان شاه, محبوبه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان، همدان، ایران