جزئیات نویسندگان

مدرسي, محبوبه, کارشناس، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 4: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي رابطه وضعيت شنوايي با درك واژه‌هاي مترادف در دانش‌آموزان پايه پنجم ابتدايي
    چکیده  PDF  XML