جزئیات نویسندگان

محمودي, محبوبه, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران