جزئیات نویسندگان

محمودعليلو, مجيد, دانشيار روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز., ایران