جزئیات نویسندگان

قسيسين, ليلا, كارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيات علمي دانشكده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان, ایران