جزئیات نویسندگان

قسيسين, ليلا, عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی روایی و اعتبار نسخه فارسی آزمون واژه‌یابی ویرایش دوم در كودكان 6-4 ساله طبيعي مهد كودك‌هاي شهر اصفهان: فرم پیش دبستانی
    چکیده  PDF  XML