جزئیات نویسندگان

قسيسين, ليلا, عضو هيأت علمي گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 2: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی روایی و اعتبار نسخه ي فارسي آزمون واژه یابی ویرایش دوم در دانش آموزان طبیعی 8-6 ساله ابتدایی
    چکیده  PDF  XML