جزئیات نویسندگان

قسيسين, ليلا, دانشجوي دکتري، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران و عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران