جزئیات نویسندگان

قسيسين, ليلا, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات ارتباطي و گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران