جزئیات نویسندگان

قرباني قهفرخي, ليلا, دانشجوي دکتراي تخصصي، مديريت ورزشي، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مرکز بندرعباس، بندرعباس, ایران