جزئیات نویسندگان

قائدلو, ليلا, كارشناس، گروه گفتار درماني، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، تبريز، ايران