جزئیات نویسندگان

لاجوردي, لاله, مديريت گروه‏کار درماني دانشکده توانبخشي ايران، عضو هيئت ‏علمي دانشکده‏ توانبخشي‏دانشگاه علوم ‏پزشکي ايران, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تأثير بي‌حسي انتخابي موقتي همراه با بازآموزي حسي برروي بهبود حساسيت‌پذيري دست بعد از ترميم اعصاب مديان/اولنار
    چکیده  PDF  XML