جزئیات نویسندگان

عرب يعقوبي, لادن, دانشجوی كارشناس ارشد، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران