جزئیات نویسندگان

محمدخاني, قاسم, مربي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران, ایران

  • دوره 9، شماره 5: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه پاسخ های میان رس شنوایی در افراد دو زبانه ترکی-فارسی با افراد تک زبانه فارسی زبان
    چکیده  PDF  XML