جزئیات نویسندگان

محمدخاني, قاسم, دانشجوي دکتراي شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه نتایج آزمون فاصله در نویز در افراد بزرگسال با شنوایی هنجار و مبتلا به کم شنوایی انتقالی
    چکیده  PDF  XML