جزئیات نویسندگان

کمالي سروستاني, فهيمه, عضو هيات علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران, ایران

  • ویژه نامه ورزشی: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر فعالیت هوازي در آب و خشکی برروی بتا اندورفين پلاسما و آستانه ادراك درد ورزشكاران
    چکیده  PDF