جزئیات نویسندگان

محمدی‌پور, فریبرز, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

  • دوره 13، شماره 5: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر هشت هفته تمرین عصبی- عضلانی بر تعادل و پیش‌گیری از بروز آسیب لیگامان صلیبی قدامی در پسران نوجوان تکواندوکار
    چکیده  PDF
  • دوره 13، شماره 4: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه کینماتیکی مانور فریب بین پای برتر و غیر برتر و رابطه آن با آسیب لیگامان متقاطع قدامی در هندبالیست‌های زن حرفه‌ای
    چکیده  PDF