جزئیات نویسندگان

محمدی‌پور, فریبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

  • دوره 12، شماره 5: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    کینماتیک اندام تحتانی حین راه رفتن در افراد دارای ناهنجاری هایپرلوردوزیس کمری
    چکیده  PDF