جزئیات نویسندگان

محمدی‌پور, فریبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

  • دوره 13، شماره 4: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    تغییرات صبحی- عصری تعادل پویا تحت تکلیف دوگانه شناختی در زنان سالمند با عادت صبحگاهی
    چکیده  PDF