جزئیات نویسندگان

مظفري, فريده, دانشجوي فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،اصفهان،ايران

  • دوره 6، شماره 2: 1389 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تاثیر آموزش تمرینات درمانی و مراقبت های عمومی از طریق پمفلت بر کاهش گردن درد
    چکیده  PDF  XML