جزئیات نویسندگان

محمدي پور, فريبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

  • دوره 12، شماره 3: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی اثر برنامه تمرینی حس عمقی گردن بر شاخص‌های کینماتیکی سر و گردن در برابر اغتشاش خارجی میان ورزشکاران کاراته‌کای نخبه مرد
    چکیده  PDF