جزئیات نویسندگان

محمدي پور, فريبرز, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنرکرمان، کرمان، ايران

  • ویژه نامه ورزشی: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه نسبت قدرت عضلانی و دامنه حرکتی چرخش داخلی به خارجی مفصل شانه هندبالیست های نخبه آسیب دیده و سالم
    چکیده  PDF