جزئیات نویسندگان

مجيري, فريبا, کارشناسي ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 3: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی ارتباط میان شکایات صوتی و ویژگی آکوستیکی فرکانس پایه در معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان
    چکیده  PDF  XML