جزئیات نویسندگان

کوباسي, فرناز, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه توجه پایدار به محرک شنیداری و دیداری در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری و همتایان سالم
    چکیده  PDF  XML