جزئیات نویسندگان

محمدي, فرحناز, دکتراي تخصصي پرستاري، عضو مرکز تحقيقات مسائل رواني اجتماعي سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، تهران، ايران, ایران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    تبیین عوامل تسهیل کنندهپیروی والدین از برنامه آموزشی مراقبت ویژه ی کودکان فلج مغزی درمنزل: تحلیل محتوایی تجارب آموزشی والدین.
    چکیده  PDF